Recunoașterea calificării profesionale de salvator montan

1. Legislație

Națională

 • HG 77/2003
 • Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.


Europeană 

 • Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
 • Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne

 

2. Recunoașterea calității de salvator montan pentru cetățenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state membre ale UE

Cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și cetățenii români care au dobândit calitatea de salvator montan într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Asociația națională a Salvatorilor Montani din România, în vederea exercitării profesiei în România, după susținerea și promovarea interviului prevăzut de legislația în vigoare.

Pentru participarea la interviu este necesară depunerea unui dosar de înscriere care trebuie să conțină următoarele documente justificative:

 • cererea de înscriere (Anexa 1);
 • actul de identitate/pașaport;
 • actul de studii  (copie tradusă și legalizată);
 • atestatul de competență profesională/certificatul de practică sau documentul care atestă titlul de calificare prin care este asigurat accesul la profesia de salvator montan (copie tradusă și legalizată);
 • un document emis din partea autorității competente care să ateste:
  • etapele parcurse pentru obținerea titlului profesional,
  • dovada faptului că sunteți membru activ/cu drept de exercitare a profesiei de salvator montan în cadrul autorității competente;
  • dovada faptului că nu a fost dispusă nicio sancțiune disciplinară de la data obținerii titlului profesional;
 • alte acte privind specialitățile dobândite;
 • curriculum vitae;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • actul medical care să ateste capacitatea de exercițiu deplină;

Recunoașterea titlului de salvator montan în baza calificării profesionale obținute pe teritoriul altui stat membru este reglementată de Directiva 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Potrivit art. 4 din actul normativ mai sus menționat recunoașterea calificărilor profesionale de către statul membru gazdă permite beneficiarilor să aibă acces, în respectivul stat membru, la aceeași profesie ca cea pentru care sunt calificați în statul membru de origine și să o exercite în statul membru gazdă în aceleași condiții ca și resortisanții acestuia.

În sensul prezentei directive, profesia pe care solicitantul dorește să o exercite în statul membru gazdă este aceeași cu cea pentru care este calificat în statul membru de origine în cazul în care activitățile respective sunt comparabile.

De  asemenea, potrivit art. 14 din Directivă statul membru gazdă poate  impune solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult  trei ani, în următoarele cazuri:

 1. formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în titlul de calificare necesar în statul membru gazdă;
 2. profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activități profesionale reglementate care nu există în profesia similară în statul membru de origine al solicitantului iar formarea care este necesară în statul membru gazdă include discipline semnificativ diferite de cele cuprinse în atestatul de competență sau de titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul.

Interviul se va susține în limba română și vizează cunoașterea legislației românești în vigoare, în domeniul organizării și funcționării serviciilor publice Salvamont și constă în prezentarea și susținerea unei lucrări în care să fie tratate probleme specifice de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți precum și de organizare și funcționare a unui serviciu public Salvamont.

Potrivit art. 53 Directiva 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale, profesioniștii care beneficiază de recunoașterea calificărilor profesionale au de asemenea cunoștințe lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei în statul membru gazdă.

 

3. Recunoașterea calității de salvator montan pentru cetățenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state terțe (nemembre UE)

Persoanele fizice străine pot exercita activitatea de salvator montan dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități, în condițiile stabilite prin convențiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute pentru recunoașterea calității de salvator montan pentru cetățenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state membre ale UE

În situația în care nu există un acord bilateral încheiat între România și statul de origine al persoanei interesate de recunoașterea calificării profesionale, dobândirea titlului salvator montan este realizată parcurgerea tuturor etapelor prevăzute pentru recunoașterea calității de salvator montan pentru cetățenii care au dobândit calificarea pe teritoriul unor state membre ale UE, precum și  prin  efectuarea unui stagiului de formare cu o durată de minim un an urmat susținerea și promovarea examenului de aptitudini.

Interviul se va susține în limba română și vizează cunoașterea legislației românești în vigoare, în domeniul organizării și funcționării serviciilor publice Salvamont și constă în prezentarea și susținerea unei lucrări în care să fie tratate probleme specifice de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți precum și de organizare și funcționare a unui serviciu public Salvamont.

Potrivit art. 53 Directiva 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale, profesioniștii care beneficiază de recunoașterea calificărilor profesionale au de asemenea cunoștințe lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei în statul membru gazdă.

 

4. Acordarea dreptului de exercitare a profesiei de salvator montan cetățenilor altor state membre care doresc să furnizeze servicii profesionale pe teritoriul României, cu titlu temporar sau ocazional

Acordarea dreptului de exercitare a profesiei de salvator montan cetățenilor care doresc să presteze profesia în România, cu titlu temporar sau ocazional, este condiționată de depunerea la Asociația națională a Salvatorilor Montani din România a unui dosar care să conțină următoarele documente/informații:

 • declarația scrisă, potrivit modelului/Anexa 2, care să cuprindă informațiile privind serviciile pe care le va presta persoana interesată, acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind răspunderea profesională. Declarația se depune dacă solicitantul se află la prima cerere în România ori dacă intervine o modificare substanțială a situației sale și se reînnoiește o dată pe an dacă prestatorul intenționează să reia furnizarea serviciilor profesionale cu titlu temporar sau ocazional;
 • dovada cetățeniei solicitantului într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene;
 • atestatul de cunoaștere a limbii române;
 • dovada calificării profesionale;
 • dovada din care să rezulte domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării acesteia;
 • dovada din care să rezulte a desfășurat o activitate specifică profesiei de salvator montan autorizat timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit;
 • dovada achitării taxei de analiză a dosarului.

 

5. Modalitatea de recunoaștere a titlului profesional de salvator montan acordat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani pe teritoriul altor state

 • În temeiul art. 36, alin. (1) din Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România “Cetățenii români sau cetățenii unui stat membru, deținători ai unui titlu oficial de calificare român, care vor să dovedească, pentru a se putea stabili într-un stat membru, că au exercitat efectiv și legal o profesie reglementată în România în decursul unei anumite perioade, adresează o cerere în acest sens autorităților române. Autoritatea română competentă eliberează solicitantului o adeverință, care reprezintă o dovadă suficientă a acestui fapt.”
 • În acest sens, persoanele care dețin calificarea profesională de salvator montan interesați de eliberarea unui document care să ateste statutul lor în cadrul organismului profesional, precum și etapele urmate pentru dobândirea titlului profesional pot transmite la Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România o solicitare, însoțită de copia carnetului de membru și a cărții de identitate.
 • Persoanele interesate de recunoașterea calificărilor profesionale la nivelul statelor membre au posibilitatea consultării următorului  link-uri cu harta interactiva a profesiilor reglementate din fiecare stat UE:
 • https://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=map

 

6. Echivalarea calității de salvator montan

Recunoașterea calității de salvator montan pentru cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene care prezintă documente de formare, sau specializare, pe alte căi decât cele stabilite de Autoritatea Competentă din țara respectivă, nu se poate face prin echivalare.


Link-uri utile